Lines

Over de Scriptiewerkplaats

Scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest

English

DHZW

De scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest is een onderwijsplatform waar diverse masterstudenten van Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Rotterdam vanuit verschillende disciplines onderzoek doen naar aanleiding van de geformuleerde praktijkgerichte uitdagingen door onder andere de gemeente Den Haag, projecten in de Den Haag Zuidwest en haar bewoners.

Waarom Den Haag Zuidwest?

In 2019 hebben het Rijk en de gemeente Den Haag de 'Regiodeal Den Haag Zuidwest' geformuleerd in lijn met het gemeentelijke regeerakkoord 2019-2022 'Samen voor de stad'. De 'Regiodeal' richt zich op de vier wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk in Den Haag. Deze wijken bestaan uit ca. 70.000 inwoners – vergelijkbaar met de stad Gouda – die worstelen met meerdere sociaaleconomische vraagstukken zoals armoede, schulden, werkloosheid, radicalisering, polarisatie en gezondheidsproblemen. Om de wicked problems in Den Haag Zuidwest aan te pakken, slaat de gemeente Den Haag de handen in één met diverse stakeholders om flink te investeren in vier wijken de komende jaren om Den Haag Zuidwest weer de bloei te geven die ze verdient.

Om de Regiodeal voor Den Haag Zuidwest te monitoren, evalueren en verder te ontwikkelen, heeft de gemeente Den Haag het LDE Center Governance of Migration and Diversity (GMD) gevraagd om een partner te worden om een relevante brug te slaan tussen onderzoek, beleid en praktijk.  Door relevante praktijkgerichte uitdagingen rondom Den Haag Zuidwest als startpunt te nemen voor verschillende scriptieonderzoeken van masterstudenten, wordt de vertaling gezocht tussen praktijkgerichte inzichten en wetenschappelijke kennis. De onderzoeksresultaten worden vervolgens gecommuniceerd in concrete beleidsaanbevelingen en andere communicatievormen. Zo wordt de verbinding van onderzoek naar de praktijk en beleid nagestreefd. Het LDE center Governance of Migration and Diversity poogt door middel van de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest een positieve bijdrage te leveren aan de toekomstgerichte maatschappelijke, bestuurlijke en beleidsontwikkelingen in Den Haag Zuidwest.

Meer informatie


Hoe ziet het scriptieproces eruit?

English

The Hague South-WestMasterstudenten voeren een onderzoek uit voor hun afstuderen en kiezen om zich te binden aan de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest vanuit hun eigen discipline. Zij maken met behulp van hun supervisor van de eigen universiteit de vertaalslag van een door de gemeente Den Haag aangedragen beleidsprobleem naar een wetenschappelijke onderzoeksvraag; of een praktijkgerichte uitdaging aangedragen door de partijen in de wijken.

Dit onderzoeksvoorstel wordt vervolgens inhoudelijk besproken tijdens een kick-off meeting met alle relevante stakeholders, waaronder de beleidsmedewerkers van de gemeente Den Haag. Dit contactmoment waarborgt de maatschappelijke relevantie en juiste aansluiting van het onderzoeksvoorstel enerzijds, en geeft de student de mogelijkheid om de juiste contactpersonen voor zijn/haar onderzoek te krijgen anderzijds.

Gedurende het uitvoeren van het onderzoek is er een vrijblijvend, maandelijks contactmoment voor alle studenten gebonden aan de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest. Zo is er een gelegenheid om met medestudenten en/of de coördinator te sparren waar nodig. Na het uitvoeren van onderzoek en het schrijven van de scriptie, is het van de student verwacht dat hij/zij de vertaalslag terug maakt van wetenschap naar beleid. Daarom wordt er een korte one-paper beleidsdocument geschreven met beleidsaanbevelingen, of een andere praktische output wanneer gewenst. Ten slotte wordt er een slotbijeenkomst georganiseerd waar de studenten hun onderzoek en aanbevelingen/output presenteren aan de stakeholders. De slotbijeenkomst creëert de ruimte en gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en zo integraal kennis te delen. 

Process

Let op: De kick-off meeting, slotbijeenkomst en beleidsaanbeveling (of ander soort output) zijn verplichte onderdelen voor de deelnemende studenten van de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest ongeacht de scriptievereisten van hun masteropleiding.